CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ GẮN KẾT VÀ TÁI THÍCH NGHI CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG DU HỌC VÀ LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 10 > Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngày nhận bài: 7/6/2017; ngày hoàn thành phản biện: 26/6/2017; ngày duyệt đăng: 27/10/2017

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ GẮN KẾT VÀ TÁI THÍCH NGHI CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG DU HỌC VÀ LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng

Email: tongbaohoang@hce.edu.vn

Tóm tắt

Sự gắn kết và tái thích nghi công việc là hai yếu tố được nhiều nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm bởi tác động của nó đến sự hài lòng của người lao động, đặc biệt là đối tượng lao động có trình độ cao – Những người đã từng du học hoặc làm việc ở nước ngoài. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự gắn kết công việc bị tác động mạnh bởi hai nhân tố là chính sách nhân sự hướng đến việc sử dụng kiến thức, kỹ năng của nhân viên và môi trường làm việc trong đơn vị. Trong khi đó sự tái thích nghi trở lại công việc của những người đã từng du học hoặc làm việc ở nước ngoài lại bị tác động mạnh bởi chính sách nhân sự hướng đến sự khích lệ và động viên của đơn vị đó.

Từ khóa: sự hài lòng công việc, gắn kết công việc, môi trường làm việc, tái thích nghi công việc, chính sách nhân sự


INFLUENCE OF FACTORS ON CAREER EMBEDDEDNESS AND WORK READJUSTMENT OF WORKERS STUDYING OR WORKING IN FOREIGN COUNTRIES- CASE STUDY IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Tong Viet Bao Hoang, Hoang Trong Hung

Email: tongbaohoang@hce.edu.vn

Abstract

The research indicated that career embeddedness and work readjustment were two factors receiving the most interest from the managers because of their significant impact on the satisfaction of labors, especially high-qualified workers who used to study or work abroad. Moreover, career embeddedness was remarkably affected by organizational climate and human policy toward applying knowledge and skills of employees whereas the human policy toward the encouragement dramatically influenced work readjustment of workers studying or working in foreign countries in the past.

Keywords: job satisfaction, career embeddedness, organizational climate, work readjustment, human policy

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_10_no_2_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế