CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC ĂN UỐNG VÀ GIẢI KHÁT, TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM

Tập 12 > Chuyên san Văn - Sử - Triết học

Ngày nhận bài: 11/4/2018; ngày hoàn thành phản biện: 18/4/2018; ngày duyệt đăng: 8/6/2018

CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC ĂN UỐNG VÀ GIẢI KHÁT, TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Khánh Trung, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Bích Loan

Email: linh.ntd@ou.edu.vn

Tóm tắt

Nghiên cứu góp phần bổ sung vào cơ sở lý thuyết nhằm xác định các thành phần của chuỗi giá trị nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống giải khát dựa trên việc nghiên cứu các mô hình chuỗi giá trị sản xuất, dịch vụ đã có và khảo sát hoạt động thực tế của 10 hệ thống nhượng quyền thương mại đang hoạt động tại Việt Nam; đồng thời thực hiện phỏng vấn 05 chuyên gia về nhượng quyền thương mại (để đảm bảo tính khách quan và bí mật của các hệ thống, nhóm tác giả không trình bày cụ thể trong phạm vi bài viết). Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện các nghiên cứu định lượng tiếp theo giúp các doanh nghiệp nhìn nhận đúng vai trò, đầu tư cải thiện chất lượng từng yếu tố trong chuỗi giá trị tốt nhất.

Từ khóa: chuỗi giá trị, chuỗi giá trị hoạt động nhượng quyền, nhượng quyền thương mại, nhượng quyền lĩnh vực ăn uống giải khát


THE COMPONENTS OF FRANCHISE VALUE CHAIN IN THE FIELD OF FOOD AND BEVERAGE (F&B) , CASE STUDIES IN VIETNAM

Nguyen Khanh Trung, Nguyen Thi Dieu Linh, Nguyen Thi Bich Loan

Email: linh.ntd@ou.edu.vn

Abstract

The study contributes to the theoretical foundation for identifying the components of the franchise value chain in the field of food and beverage (F&B) based on researching the value chain models of production and service, surveying the actual operation of ten franchise systems in Vietnam; concurrently, interviewing five commercial franchise experts (to ensure the objectivity and confidentiality of their systems, the authors did not elaborate on details of this article). All of these are an important basis for carrying out the next quantitative study to help enterprises recognize their role exactly, then focus on improving the quality of each element in the process of creating the best value chain.

Keywords: food and beverage, franchise, franchise value chain, value chain

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế