ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

Tập 17 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 17/7/2020; ngày hoàn thành phản biện: 20/7/2020; ngày duyệt đăng: 20/8/2020

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

Bùi Thị Thu, Hoàng Thúy Vân, Nguyễn Minh Nguyệt

Email: buithithu@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Ia Grai là một huyện miền núi với 85,76% tổng diện tích đất tự nhiên là diện tích đất nông nghiệp nên có nhiều thế mạnh phát triển các loại cây lâu năm, cây hàng năm và trồng rừng... Tuy nhiên, trong những năm qua, hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chưa cao. Bài báo tập trung đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của một số loại hình sử dụng đất chính (cà phê, lúa, sắn) theo thang điểm tổng hợp. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất đã được đề xuất liên quan đến tăng cường hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất, đấy mạnh thu hút vốn đầu tư, khoa học công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ...

Từ khóa: Sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất, huyện Ia Grai, Gia Lai


EFFICIENCY ASSESSMENT OF SOME LAND USE TYPES IN IA GRAI DISTRICT, GIA LAI PROVINCE

Bui Thi Thu, Hoang Thuy Van, Nguyen Minh Nguyet

Email: buithithu@hueuni.edu.vn

Abstract

The agricultural land of Ia Grai mountainous district accounts for 85.76% of the total natural area. Therefore, there have been great advantages to develop perennial, annual crops and afforestation ... However, in recent years, the efficiency of agricultural land use hasnot been high. The paper focuses on assessing the economic, social and environmental efficiency of some main land use types (coffee, rice, cassava) by an aggregate scale. Basing on the research results, some solutions to improve the efficiency of land use have been proposed related to enhancing the efficiency of land use planning, strongly attracting investment capital, science and technology, expanding consumer markets...

Keywords: Land use, land use efficiency, Ia Grai district, Gia Lai

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế