XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DẠNG WEBMAP VỀ KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NAM

Tập 18 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 28/3/2021; ngày hoàn thành phản biện: 6/4/2021; ngày duyệt đăng: 15/4/2021

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DẠNG WEBMAP VỀ KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NAM

Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thị Thủy

Email: nvcanh.dhkh@gmail.com

Tóm tắt

Bài báo thể hiện một số kết quả đạt được trong nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về khoáng sản tỉnh Quảng Nam: Xây dựng bộ dữ liệu chuẩn về khoáng sản (dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian) được tin học hóa theo hệ thống thông tin địa lý (dạng WebMap) trên cơ sở thu thập, phân tích, biên tập các tài liệu, số liệu về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bộ dữ liệu với tính chất là một hệ đa mục tiêu, đa tỷ lệ, tích hợp được trên nền bản đồ cơ sở chung của toàn tỉnh và được xây dựng theo khung cấu trúc CSDL chuẩn định dạng the quy định hiện hành. CSDL được quản trị bởi phần mềm chuyên dụng tiên tiến, là một hệ thống mở với trang Website kết nối internet có thể cập nhật, thay đổi, truy xuất thông tin dễ dàng, có khả năng cung cấp các công cụ nhằm khai thác thông tin về khoáng sản phục vụ quản lý, quy hoạch, cấp phép của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu,Geodatabase, WebMap, WebGIS


ESTABLISHING WEBMAP DATABASE OF MINERALS IN QUANG NAM PROVINCE

Nguyen Van Canh, Nguyen Thi Thuy

Email: nvcanh.dhkh@gmail.com

Abstract

The article presents a study of establishing a standard mineral database in Quang Nam Province including attribute and spatial properties, which have been computerized after a geographic informatic system based on collecting, analyzing and editing documents and data on mineral resources in the area. Like a multi-object and multi-scale system, the database is built after a standard format assigned by current regulations, and it is efficiently intergrated with the basic map of the whole Quang Nam Province. The database management software and website page (WebMap form) are an open system, which are able to be conveniently updated, edited and accessed, as well as to provide useful tools for mineral information exploitation for goverment management, planning, licencing agreements in Quang Nam Province.

Keywords: geodatabase, mineral database, WebGIS, WebMap

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế