ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỊA CHẤT KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU VỰC TAM GIANG – BẠCH MÃ, THỪA THIÊN HUẾ

Tập 18 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 21/9/2020; ngày hoàn thành phản biện: 27/10/2020; ngày duyệt đăng: 02/12/2020

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỊA CHẤT KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU VỰC TAM GIANG – BẠCH MÃ, THỪA THIÊN HUẾ

Hoàng Ngô Tự Do, Hồ Trung Thành, Vũ Quang Lân

Email: hoangngotudo@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Du lịch sinh thái và du lịch địa chất đều có những nét chung là tính cộng đồng cao, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các di sản địa chất, bảo tồn văn hóa bản địa và đều mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương. Tại khu vực Tam Giang – Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế chúng tôi đề nghị các tuyến du lịch sinh thái có kết hợp với các điểm du lịch địa chất là tuyến du lịch Cầu Hai – Vinh Hiền với điểm tham quan chính là vườn quốc gia Bạch Mã; tuyến du lịch Huế - Đầm Chuồn (đầm Sam Chuồn) là một vùng sụt lún tân kiến tạo trên nền một graben sụt chìm nằm kẹp giữa đứt gãy Sông Tả Trạch và Hữu Trạch; tuyến du lịch Huế - Quảng Điền có hệ thống đê cát chắn ngoài đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thể hiện các kỳ biển tiến và biển lùi trong Holocen.

Từ khóa: Du lịch sinh thái, du lịch địa chất, khu vực Tam Giang – Bạch Mã


THE DEVELOPMENT ORIENTATION OF GEOTOURISM AND ECOTOURISM AT TAM GIANG - BACH MA AREA, THUA THIEN HUE PROVINCE

Hoang Ngo Tu Do, Ho Trung Thanh, Vu Quang Lan

Email: hoangngotudo@hueuni.edu.vn

Abstract

Ecotourism and geotourism all have common features such as high community, raising awareness of environmental protection, protection of geoheritages, conservation of indigenous cultures and bringing economic benefits for the local community. At Tam Giang - Bach Ma area, Thua Thien Hue province, we recommend ecotourism routes combined with geotourism destinations as Cau Hai - Vinh Hien tourist route with the main attraction being the Bach Ma national park; Hue city - Dam Chuon tourist route (Sam Chuon lagoon) is a neotectonic subsidence area on the ground of a sinking graben sandwiched between the Ta Trach and Huu Trach river faults; Hue city - Quang Dien tourist route, has a system of sand dune outside Tam Giang - Cau Hai lagoon, shows the cycle of marine regression and transgression in Holocene.

Keywords: ecotourism, geotourism, Tam Giang - Bach Ma area

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế