XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM - TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG TẠI HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI

Tập 18 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 8/9/2020; ngày hoàn thành phản biện: 10/9/2020; ngày duyệt đăng: 15/4/2021

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM - TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG TẠI HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI

Đào Xuân Linh, Hà Văn Hành

Email: hanhdiahue@yahoo.com

Tóm tắt

Chư Prông là huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Gia Lai, nơi có điều kiện rất thuận lợi để phát triển rừng và nghề rừng. Ngoài chức năng phòng hộ và cân bằng sinh thái, rừng Chư Prông có khả năng hấp thụ CO2, góp phần vào việc giảm thiểu khí nhà kính, hạn chế sự biến đổi khí hậu. Thông qua việc nghiên cứu và kết quả đo, đếm, tính toán ở các ô tiêu chuẩn ngoài thực địa…, diện tích, sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của 4 trạng thái rừng ở huyện Chư Prông đã được xác định. Cụ thể là: Rừng giàu 87,19 tấn/ha; rừng trung bình 54,99 tấn/ha; rừng nghèo 37,48 tấn/ha và rừng chưa có trữ lượng 6,91 tấn/ha mỗi năm.

Từ khóa: Sinh khối, khả năng hấp thụ CO2, trạng thái rừng, Chư Prông, Gia Lai


DETERMINING CARBON DIOXIDE (CO2) SEQUESTRATION CAPACITY OF THE NATURAL FORESTS BY EXPERIMENTAL METHOD - A CASE STUDY OF CHU PRONG DISTRICT, GIA LAI PROVINCE

Dao Xuan Linh, Ha Van Hanh

Email: hanhdiahue@yahoo.com

Abstract

Chu Prong is a district located in the southwestern of Gia Lai province with many advantages for forest development and forestry. In addition to the function of protection and ecological balance, Chu Prong forest also has the CO2 sequestration capacity, contributing to the reduction of greenhouse gases and climate change as well. Based on the result of the experimental method in standard field plots, the area, biomass, CO2 sequestration capacity of four forest states in Chu Prong district have been determined. As follows: Rich forest 87.19 tons/ha; average forest 54.99 tons/ha; poor forest 37.48 tons/ha and the forests have no volume 6.91 tons/ha per year.

Keywords: Biomass, CO2 sequestration capacity, forest status, Chu Prong, Gia Lai

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế