NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỊNH LƯỢNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG MÔI TRƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM

Tập 18 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 22/9/2020; ngày hoàn thành phản biện: 21/10/2020; ngày duyệt đăng: 15/4/2021

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỊNH LƯỢNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG MÔI TRƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM

Nguyễn Văn Niệm, Nguyễn Thạch Đăng, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thanh Thảo, Trịnh Thanh Trung, Đỗ Đức Nguyên, Nguyễn Hữu Tới, Tống Thị Thu Hà, Bùi Hữu Việt, Đặng Thị Huyền

Email: niemnv78@gmail.com

Tóm tắt

Ở Việt Nam cũng nghiên cứu khá nhiều bộ chỉ số và các phương pháp định lượng chúng để xác định tổn thương môi trường biển sẽ góp phần quản lý và phân vùng quy hoạch phát tiển kinh tế - xã hội không gian biển. Tuy nhiên, chưa có bộ chỉ số mang tính hệ thống và cơ sở khoa học xác định mức độ tổn thương toàn diện cho môi trường biển Việt Nam. Trong nghiên cứu này đã tổng hợp, đề xuất bộ chỉ số phù hợp, có tính hội nhập làm cơ sở tính toán tính dễ bị tổn thương môi trường biển Việt Nam. Bộ chỉ số gồm: 8 chỉ số “nội tại”; 12 chỉ số về biến đổi khí hậu và liên quan; 7 chỉ số về khí tượng; 6 chỉ số về các quá trình địa chất; 33 chỉ số nhân sinh. Kết quả này là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu làm bộ chỉ số định lượng bằng phương pháp tính điểm của UNDP và trọng số entropy phục vụ đánh giá thử nghiệm mức độ tổn thương môi trường biển Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

Từ khóa: Tính dễ bị tổn thương, chỉ số, trọng số Entropy


RESEARCH ON QUANTITATIVE SCIENE INDICATORS FOR DETERMINING THE VULNERABILITY OF MARINE ENVIRONMENT IN VIETNAM

Nguyen Van Niem, Nguyen Thach Dang, Nguyen Minh Trung, Nguyen Thanh Thao, Trinh Thanh Trung, Do Duc Nguyen, Nguyen Huu Toi, Tong Thi Thu Ha, Bui Huu Viet, Dang Thi Huyen

Email: niemnv78@gmail.com

Abstract

In Vietnam, many sets of indicators and quantitative methods are also studied to determine the marine environmental vulnerability, contributing to managing and zoning the socio-economic development planning of marine space. However, there is no systematic and scientific set of indicators to determine comprehensive vulnerability to the marine environment. This study has been synthesized and proposed a set of appropriate and integrated indicators as a basis for vulnerability assessment to the marine environment in Vietnam. The index includes: 8 "intrinsic" indicarors, 12 indicators on climate change and related onces, 7 meteorological indicators, 6 indicators of geological processes, 33 human indexes. This result is the basis to build a data system as a set of quantitative indicators using the UNDP's scoring method and entropy weights to serve the experimental assessment of the degree of marine environmental vulnerability in Vietnam in the next time. .

Keywords: entropy weight, indicator, vulnerability

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế