ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG ĐẤT KHU VỰC NGOẠI Ô THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỈNH HÀ TÂY CŨ)

Tập 18 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 4/01/2021; ngày hoàn thành phản biện: 18/01/2021; ngày duyệt đăng: 15/4/2021

ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG ĐẤT KHU VỰC NGOẠI Ô THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỈNH HÀ TÂY CŨ)

Nguyễn Văn Niệm, Bùi Hữu Việt, Đỗ Đức Nguyên, Phạm Hùng Thanh, Nguyễn Phạm Hà Vũ, Dương Công Hiếu, Dương Văn Phúc

Email: niemnv78@gmail.com

Tóm tắt

Môi trường đất khu vực tỉnh Hà Tây cũ (Hà Nội) được xác định hàm lượng nền, dị thường tối thiếu và mối quan hệ của các nguyên tố/ hợp chất gồm As, Cu, Ni, Cd, Cr, Mn, Zn, Hg, Pb, tổng muối tan (TMT), muối hữu cơ (OM), nitơ tổng số (Nts), K2O, P2O5, Ca2+, K+, Mg2+, Na+, các chỉ số môi trường địa hóa (Eh, pH, EC) năm 2009. Đây là cơ sở khoa học để đánh giá sự biến đổi thành phần vật chất theo không gian và thời gian của đất do ảnh hưởng của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội từ khi Hà Tây (cũ) sát nhập vào Hà Nội (2008) (Tiếp cận bản chất nền đất tự nhiên theo thời gian).

Từ khóa: Địa hóa, môi trường đất, Hà Nội


THE BASIS OF SOIL GEOCHEMISTRY IN HANOI SUBURBAN (FORMERLY HA TAY PROVINCE) SERVICING THE ENVIRONMENTAL MONITORING AND MULTIDISCIPLINARY DEVELOPMENT

Nguyen Van Niem, Bui Huu Viet, Do Duc Nguyen, Pham Hung Thanh, Nguyen Pham Ha Vu, Duong Cong Hieu, Duong Van Phuc

Email: niemnv78@gmail.com

Abstract

The soil environment in Hanoi suburban is determined by the background content, minimum anomalies (thresholds), the concentration of elements and the relationship of elements/compounds including As, Cu, Ni, Cd, Cr, Mn, Zn, Hg, Pb, total soluble salts (TMT), total organic matter (OM), total nitrogen (Nts), K2O, P2O5, Ca2+, K+, Mg2+, Na+, geochemical environment indicators (Eh, pH, EC) (that have been obtained) in 2009. This is the scientific basis for assessing and monitoring the change of material composition according to space and time of socio-economic development multi-purposes since Ha Tay (old) was merged into Hanoi in 2008 (Approaching the nature of natural ground and calculating the time).

Keywords: Hanoi, geochemishtry, soil environment

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế