GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHUẨN DỮ LIỆU GISHUE VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHO CÁC NGÀNH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 18 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 14/01/2021; ngày hoàn thành phản biện: 14/01/2020; ngày duyệt đăng: 15/4/2021

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHUẨN DỮ LIỆU GISHUE VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHO CÁC NGÀNH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lê Duy Sử, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Thị Ngọc Ánh, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Phước Gia Huy

Email: phong080595@gmail.com

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả của Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue”. Đề tài đã thiết kế và xây dựng thành công Bộ chuẩn dữ liệu GIS cho 14 sở, ngành và triển khai ứng dụng thí điểm tại 14 sở, ngành và bộ phận tích hợp dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. Từ kết quả thí điểm này, đề tài đã đánh giá được các mặt ưu nhược điểm của hệ thống GIS, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn khi triển khai Hệ thống thông tin dữ liệu địa lý GISHue cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu, GISHue, Thừa Thiên Huế


GISHUE DATA STANDARD CONTRUCTION SOLUTIONS AND EFFICIENCY DEVELOPMENT FOR SECTIONS

Le Duy Su, Nguyen Xuan Son, Le Thi Ngoc Anh, Doan Ngoc Nguyen Phong, Nguyen Phuoc Gia Huy

Email: phong080595@gmail.com

Abstract

The article presents the results of the science research topic "Researching and developing GIS data standards in some areas on the basis of upgrading GISHue data standards". The topic has successfully designed and built GIS data standards for 14 departments and branches and piloted the application in 14 departments, branches and the data integration department at the Intelligent Operations Center. From this testing result, the topic has evaluated the advantages and disadvantages of the GIS system, and proposed solutions to overcome difficulties when deploying the GISHue Geographic Data Information System for various departments, branches, organizations and localities of Thua Thien Hue province.

Keywords: Database, GIS, GISHue, Thua Thien Hue

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế