ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MODFLOW NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Tập 18 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 5/5/2020; ngày hoàn thành phản biện: 9/7/2020; ngày duyệt đăng: 3/9/2020

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MODFLOW NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Đình Tiến

Email: thuytrangtran0710@gmail.com

Tóm tắt

Trên cơ sở các điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực thành phố Quảng Ngãi và các tài liệu, số liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, mực nước của 26 giếng (đo vào tháng 1/2020), mực nước giếng quan trắc QT5a-QN. Tập thể tác giả đã sử dụng phần mềm Modflow (của hãng Waterloo Hydrogeologic Inc) mô hình hoá các tầng chứa nước, xác định được trữ lượng và các nguồn hình thành trữ lượng nước dưới đất. Kết quả đã xác định được trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất năm 2020 khu vực thành phố Quảng Ngãi là Qkttn = 158.541 m3/ngày, trong đó nguồn hình thành chủ yếu là nước mưa thấm trên diện phân bố Qtn = 131.830 m3/ngày, chiếm 83,15%; nước sông cung cấp 5.864 m3/ngày, chiếm 3,70% và trữ lượng tĩnh 20.847 m3/ngày, chiếm 13,15%.

Từ khóa: Mô hình toán, trữ lượng nước dưới đất, thành phố Quảng Ngãi


APPLICATION OF MODFLOW SOFTWARE FOR STUDY ON THE FORMATION OF GROUNDWATER RESERVE IN QUANG NGAI CITY

Tran Thi Thuy Trang, Nguyen Dinh Tien

Email: thuytrangtran0710@gmail.com

Abstract

Based on hydrogeological conditions in Quang Ngai city and documents, data on topography, geology, meteorology, water levels of 26 wells (measured in 1/2020), water level monitoring wells QT5a-QN. All authors have applied Modflow software (of Waterloo Hydrogeologic In) to model the permeability process, determine the reserves and sources of groundwater reserves. The result identified the potential groundwater exploitation reserves in 2020 in Quang Ngai city is Qtn = 131.830 m3/day; in which the main source of formation is rainwater infiltrated on the distribution area Qtn = 131.830 m3/day, accounting for 83,15%; the river supplies 5.864 m3/day, amounting to 3,70% and static penetration 20.847 m3/day, accounting for 13,15%.

Keywords: groundwater reserves, mathematical model, Quang Ngai city

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế