TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI UiO-66

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 9/4/2021; ngày hoàn thành phản biện: 19/4/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI UiO-66

Lê Thị Thanh Nhi, Nguyễn Mai Thi, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Thị Thu Thanh, Lê Thị Hòa

Email: lethihoa@husc.edu.vn

Tóm tắt

Vật liệu khung hữu cơ kim loại UiO-66 được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt dung môi ở 120 ᵒC trong 36 giờ. Vật liệu tổng hợp được đặc trưng bằng nhiễu xạ tia X, hiển vi điện tử truyền qua, hiển vi điện tử quét, phân tích nhiệt trọng lượng, đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ N2, năng lượng tán xạ tia X . Kết quả thực nghiệm cho thấy vật liệu tổng hợp là UiO-66 ở dạng các tinh thể hình cầu có diện tích bề mặt riêng và độ bền nhiệt là khá cao.

Từ khóa: vật liệu khung hữu cơ kim loại, MOF, UiO-66


SYNTHESIS OF METAL ORGANIC FRAMEWORK MATERIALS UiO-66

Le Thi Thanh Nhi, Nguyen Mai Thi, Nguyen Thi Thanh Hai, Dinh Thi Thu Thanh, Le Thi Hoa

Email: lethihoa@husc.edu.vn

Abstract

In the paper, metal organic framework materials were synthesized from the reaction of zirconium tetrachloride and 1,4-benzenedicarboxylic by hydrothermal method at 120 ᵒC for 36 hours. The structural properties of obtained materials were systematically characterized using powder X-ray diffraction (PXRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), N2 adsorption-desorption isotherms (BET), and thermogravimetric analysis method (TGA). The results showed that obtained materials were UiO-66 having sphere-like morphology and specific surface area as well as good thermal stability.

Keywords: metal organic framework materials, MOF, UiO-66

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế