NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU VÀ ỨNG DỤNG TRONG HẤP PHỤ XANH METHYLENE

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 18/5/2021; ngày hoàn thành phản biện: 28/5/2021; ngày duyệt đăng: 7/6/2021

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU VÀ ỨNG DỤNG TRONG HẤP PHỤ XANH METHYLENE

Võ Thị Thanh Châu, Trần Sĩ Thành, Nguyễn Hoàng Tuấn, Lê Quang Tiến Thịnh, Trương Trung Kiên, Phạm Khắc Liệu, Đinh Quang Khiếu

Email: dqkhieu@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Trong bài báo này trình bày tổng hợp carbon hoạt tính từ tro trấu và khả năng hấp phụ xanh methylene của nó. Vật liệu điều chế được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), phương pháp tán xạ năng lượng tia X (EDX) và đẳng nhiệt hấp phụ khử hấp phụ nitrogen. Kết quả cho thấy rằng carbon hoạt tính thu được có độ tinh khiết, diện tích bề mặt và độ tinh khiết cao. Carbon hoạt tính này có khả năng hấp phụ xanh methylene rất cao. Đây là vật liệu hấp phụ tiềm năng cho xử lý nước thải ô nhiễm.

Từ khóa: Hấp phụ, methylene blue, than hoạt tính


SYNTHESIS OF ACTIVATED CARBON DRIVED FROM RICE HURSK AND ITS APPLICATION TO METHYLENE BLUE ADSORPTION

Vo Thi Thanh Chau, Tran Si Thanh, Nguyen Hoang Tuan, Le Quang Tien Thinh, Truong Trung Kien, Pham Khac Lieu, Dinh Quang Khieu

Email: dqkhieu@hueuni.edu.vn

Abstract

In the present paper, the activated carbon derived from rice husk and its methylene blue adsorption is demostrated. The obtained materials were characterized by XRD, SEM, and nitrogen adsorption/desorption isotherms. It was found that the high purity activated carbon with high specific area has obtained. It exhibited the excellent adsorption of methylene blue in aqueous solution. This material is expected as a promising adsorbent for wastewater treatments.

Keywords: Activated carbon, adsorption, methylene blue

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế