NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VIAGRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH OXIDE SẮT TỪ

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 24/9/2021; ngày hoàn thành phản biện: 4/10/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VIAGRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH OXIDE SẮT TỪ

Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đường Quang Nhân, Lê Khắc Thiên Long, Nguyễn Phước Nhân, Lê Văn Phúc, Mai Xuân Tấn, Nguyễn Thị Hải Ngọc, Lương Văn Tri

Email: ndvquyen@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, oxide sắt từ đã được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt sử dung polyethylene glycol làm tác nhân khử. Oxide sắt từ điều chế được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, hiễn vi điện tử quét (SEM) và đường cong bão hòa từ (VMS). Oxide sắt thu được có độ bão hòa từ … và hình thái của nó bao gồm các hạt kích thước nano. Oxide sắt này đã được sử dụng để phát triễn điện cực mới để phân tích Viagra bằng phương pháp xung vi phân. Kết quả chi thấy oxide sắt từ đóng vai trò là chất xúc tác oxy hóa tốt cho phản ứng oxy hóa Vigara tại điện cực. Phương pháp này mở ra khả năng ứng dụng của vật liệu này trong việc phát triển điện cực mới phân tích Viagra.

Từ khóa: oxide sắt từ, Viagra, phân tích điện hóa


A STUDY ON THE ELECTROANALYTICAL ANALYSIS OF VIAGRA BY USING FERROMAGNETIC MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE

Nguyen Duc Vu Quyen, Duong Quang Nhan, Le Khac Thien Long, Nguyen Phuoc Nhan, Le Van Phuc, Mai Xuan Tan, Nguyen Thi Hai Ngoc, Luong Van Tri

Email: ndvquyen@hueuni.edu.vn

Abstract

In this paper, the ferromagnetic iron oxide was synthesized by hydrothermal process using elethlene glycol as a reductant agent. The obtained iron oxide was characterized by XRD (X-ray diffraction), SEM ( Scanning electron microscopy) and VMS (Vibration Magnetic Sample). It is found that the iron oxide possesses the magnetic saturation around… and its morphology consist of fine particles in nano scale. The obtained iron oxide was used to modify the electrode to analyse Viagra. The result shows that magnetic iron oxide exhibits the electrocatalytic activity toward the Viagra oxidation. This proposed method is prospective for Viagra analysis.

Keywords: electrochemical analysis, ferromagnetic iron oxide, Viagra

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế