NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT NANO α-Fe2O3 VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG BENZYL HÓA BENZENE

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 26/5/2021; ngày hoàn thành phản biện: 01/6/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT NANO α-Fe2O3 VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG BENZYL HÓA BENZENE

Lê Thùy Trang, Lê Trung Hiếu, Trần Thanh Minh, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Lâm Sơn

Email: lelamson1804@gmail.com

Tóm tắt

Sử dụng polymer sinh học làm chất nền định hướng cấu trúc để chế tạo các oxide kim loại có kích thước nano đã và đang thu hút được sự quan tâm rộng rãi. Trongài báo này, quá trình tổng hợp nano α-Fe2O3 dạng hạt sử dụng glucomannan (GM) làm chất nền định hướng cấu trúc đã được làm sáng tỏ. Hoạt tính xúc tác của α-Fe2O3 cho phản ứng benzyl hóa benzene đã được nghiên cứu. Vật liệu được đặc trưng bằng các kỹ thuật như kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX). Cách tiếp cận này sẽ cung cấp một giải pháp hiệu quả để chế tạo vật liệu nano oxide kim loại.

Từ khóa: α-Fe2O3, benzyl hóa benzene, glucomannan


SYNTHESIS OF α-Fe2O3 NANOPARTICLES AND THEIR CATALYTIC ACTIVITY FOR BENZYLATION OF BENZENE

Le Thuy Trang, Le Trung Hieu, Tran Thanh Minh, Nguyen Quang Man, Nguyen Vinh Phu, Le Lam Son

Email: lelamson1804@gmail.com

Abstract

Biopolymer matrices as a structural template have attracted extensive interest for fabrication of nano-sized metal oxides. In this report, the synthesis of α-Fe2O3 nanoparticles using glucomannan (GM) as a biotemplate is reported. The catalytic activity of as-synthesized α-Fe2O3 nanomaterials for benzylation of benzene was studied. The material is characterized by different techniques, including scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The synthetic strategy would propose an effective approach to fabricate nano-sized metal oxide materials.

Keywords: α-Fe2O3, benzylation of benzene, glucomannan

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế