TẢI LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM TẠI CÁC HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH TỈNH GIA LAI

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 6/4/2021; ngày hoàn thành phản biện: 3/6/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

TẢI LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM TẠI CÁC HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH TỈNH GIA LAI

Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Đặng Bảo Thuyên

Email: huongmtgl@gmail.com

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tình hình phát thải các chất ô nhiễm vào hai hệ thống sông chính tỉnh Gia Lai: lưu vực sông Sê San và lưu vực sông Ba. Thông qua điều tra các nguồn thải chính (phát sinh từ sinh hoạt của người dân và khách du lịch, từ hoạt động công nghiệp, từ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, từ rửa trôi đất). Tải lượng các chất ô nhiễm chủ yếu (BOD5, COD, SS, tổng N và tổng P) được tính toán cho năm 2019. Kết quả cho thấy, tổng tải lượng các chất ô nhiễm năm 2019 ở lưu vực sông Sê San khoảng 988.181,5 tấn/năm và tổng tải lượng các chất ô nhiễm đổ vào lưu vực sông Ba khoảng 962.676,5 tấn/năm. Trong đó, tải lượng thải phát sinh nhiều nhất từ rửa trôi đất (khoảng 68-88 %), tải lượng thải do công nghiệp và do nuôi thủy sản đóng vai trò không lớn. Các thông số TSS, COD và BOD chiếm tỷ trọng cao trong các thông số ô nhiễm được xem xét.

Từ khóa: tải lượng ô nhiễm, sông Ba, sông Sê San tỉnh Gia Lai


POLLUTION LOAD IN THE MAIN RIVER SYSTEMS IN GIA LAI PROVINCE

Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Dang Bao Thuyen

Email: huongmtgl@gmail.com

Abstract

This study aimed to evaluate the wastewater generation in two main river basins in Gia Lai province (Se San and Ba river basins). Through the survey (main waste sources arising from activities of people, tourists, industry, from livestock, poultry, agriculture production and soil leaching). Main pollutant loads (BOD, COD, TSS, total N and total P) were estimated in 2019. The results showed that the amount of pollutant load in 2019 was about 988.181,5 ton/year in the Se San river basin and about 962.676,5 ton/year in the Ba river basin. In which, the most of pollutant load was generated from soil leaching (about 68-88%). The waste load due to industry and aquaculture plays a negligible role.  Parameters of TSS, COD and BOD occupied a high proportion of pollutant parameters.

Keywords: Ba river, Gia Lai province, pollutant load, Se San river

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế