CẢI THIỆN MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA GEN NATC10 MÃ HÓA NATTOKINASE TRONG BACILLUS SUBTILIS BD170 TÁI TỔ HỢP

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 24/02/2021; ngày hoàn thành phản biện: 6/3/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

CẢI THIỆN MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA GEN NATC10 MÃ HÓA NATTOKINASE TRONG BACILLUS SUBTILIS BD170 TÁI TỔ HỢP

Tô Tuyết Trinh, Đặng Thị Thùy Trang, Phạm Tăng Phong, Đoàn Phước Minh Đức, Nguyễn Thị Anh Thư

Email: ntathu@huemed-univ.edu.vn

Tóm tắt

Nattokinase, một serine protease có trong sản phẩm Natto truyền thống của Nhật Bản, có khả năng làm tan đặc hiệu các sợi fibrin gây đông máu, rất có ích trong việc phân hủy huyết khối nội sinh ở người. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát các điều kiện nuôi cấy thích hợp để nâng cao mức độ biểu hiện của chủng Bacillus subtilis BD170 mang gen natC10 mã hóa nattokinase. Các điều kiện nuôi cấy để biểu hiện gen đã được tối ưu bao gồm mật độ tế bào tại thời điểm cảm ứng, tốc độ lắc, nhiệt độ cảm ứng, thời gian cảm ứng, nồng độ chất cảm ứng và môi trường nuôi cấy. Mức độ biểu hiện cao nhất của gen natC10 được xác định ở nồng độ IPTG 1,2 mM, 12 giờ sau khi cảm ứng ở 39°C , tốc độ lắc 200 vòng/phút với mật độ tế bào ở OD600 đạt giá trị 0,8 và khi được nuôi cấy trong môi trường LB lỏng.

Từ khóa: Bacillus subtilis, nattokinase, natC10, biểu hiện


ENHANCEMENT OF EXPRESSION OF NATC10 GENE ENCODING NATTOKINASE IN RECOMBINANT BACILLUS SUBTILIS BD170

To Tuyet Trinh, Dang Thi Thuy Trang, Pham Tang Phong, Doan Phuoc Minh Duc, Nguyen Thi Anh Thu

Email: ntathu@huemed-univ.edu.vn

Abstract

This study aims to investigate the appropriate culture conditions for enhancing expression level of natC10 gene encoding nattokinase in recombinant Bacillus subtilis BD170. Nattokinase is a serine protease found in traditional Japanese Natto product, has the ability to specifically dissolve fibrin fibers causing coagulation, useful in endogenous thrombolysis. Currently, nattokinase is produced by traditional fermentation as well as recombinant DNA technology approaches. The culture conditions for gene expression were optimized including cell density at the time of induction, shaking speed, induction temperature, induction time, inducer concentration and culture medium. Highest level for natC10 was determined at IPTG concentration of 1.2 mM, 12 hours after induction at 39oC, shaking speed of 200 rpm with cell density at OD600 reached a value of 0.8 and suitable culture medium is LB.

Keywords: Bacillus subtilis, expression, nattokinase, natC10

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế