MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM CHANH (Catopsilia pomona) Ở HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHỘNG LÀM THỰC PHẨM

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 7/4/2021; ngày hoàn thành phản biện: 12/4/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM CHANH (Catopsilia pomona) Ở HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHỘNG LÀM THỰC PHẨM

Hà Thị Hồng Vị, Võ Đình Ba, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí

Email: hathihongvi@gmail.com

Tóm tắt

Vòng đời của Bướm Chanh (Catopsilia pomona Fabricius) trải qua bốn pha phát dục, bao gồm: trứng, sâu non, nhộng và bướm trưởng thành. Trứng có hình bầu dục, màu trắng đục đến vàng; Sâu non ở độ tuổi 5 có 3 đôi chân ngực và 5 đôi chân bụng, màu xanh vàng đến xanh lục; Nhộng màu xanh lơ đến trắng ngà; Bướm trưởng thành có màu sắc phổ biến là vàng chanh. Thời gian hoàn thành vòng đời của Bướm Chanh trong điều kiện thí nghiệm là 22 ngày ở nhiệt độ trung bình 26,4°C, độ ẩm trung bình 67,7%. Thành phần hóa sinh của nhộng Bướm Chanh ở khu vực huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có protein: 12,67 g/100g, lipid: 14,62 g/100g; nitrogen amino acid: 1,68 g/100g,, khoáng tổng số: 7,18 g/100g và phosphorus tổng số: 41,00 mg/100g.

Từ khóa: Bướm Chanh, Catopsilia pomona, khoáng tổng số, lipid, protein


SOME CHARACTERISTICS PERFORMANCE OF Catopsilia pomona IN CHU PRONG DISTRICT, GIA LAI PROVINCE AND POTENTIAL USE CHRYSALIS AS FOOD

Ha Thi Hong Vi, Vo Dinh Ba, Nguyen Viet Thang, Nguyen Minh Tri

Email: hathihongvi@gmail.com

Abstract

The Catopsilia pomona Fabricius undergoes four phases, including eggs, worms, pupae, and adults. The eggs are oval in shape, opaque-white to yellow; Young worms at the age of 5: with 3 feet of chest and 5 feet of belly, greenish yellow to green color; Cyan to ivory-white nymphs; The most common color of adult butterflies is lemon yellow. Time to complete the life cycle of Butterfly under experimental conditions at an average temperature of 26.4°C, average humidity of 67.7% is 22 days. Biochemical composition of Butterfly nymphs in Chu Prong district, Gia Lai province consists of protein: 12.67 g/100g, lipid: 14.62 g/100g, nitrogen amino acid: 1.68 g/100g, total mineral: 7.18 g/100g and total phosphorus: 41,0 mg/100g.

Keywords: Butterfly, Catopsilia pomona, lipid, protein, total mineral

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế