TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 11/3/2021; ngày hoàn thành phản biện: 3/4/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN

Võ Văn Quý, Hoàng Đình Trung, Trần Ánh Hằng

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.com

Tóm tắt

Vịnh Xuân Đài có tiềm năng phát triển du lịch với sự chứa đựng các giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn, là nền tảng cho phát triển các loại hình du lịch biển độc đáo và hình thành trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước. Vì vậy, việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch (Du lịch sinh thái, Du lịch nghỉ dưỡng, Du lịch thể thao biển, Du lịch khám phá) sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của du khách và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác các giá trị tiềm năng, thúc đẩy các loại hình du lịch ở Vịnh Xuân Đài.

Từ khóa: Vịnh Xuân Đài, tiềm năng du lịch, các loại hình du lịch


POTENTIALS FOR DEVELOPMENT OF DIFFERENT TYPES OF TOURISM IN XUAN DAI BAY, PHU YEN PROVINCE

Vo Van Quy, Hoang Dinh Trung, Tran Anh Hang

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.com

Abstract

Xuan Dai Bay has potential for tourism development with the value of natural and humanistic tourism resources, which is the foundation for the growth of unique types of marine tourism and the formation of a famous tourist destination in Vietnam. Therefore, the expansion of diverse types of tourism (ecotourism, tourist resort, marine sport tourism, discovery tourism) will contribute to effectively exploiting the advantages and potentialities, meeting the needs of visitors and improving economic efficiency as well. In addition, the article proposes some solutions to promote and improve the efficiency of exploiting potential values of various types of tourism in Xuan Dai Bay.

Keywords: Potential of tourism develoment, types of tourism, Xuan Dai Bay

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế