HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT (ĐẤT, NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM) KHU VỰC KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỰ NHIÊN Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 26/5/2021; ngày hoàn thành phản biện: 31/5/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT (ĐẤT, NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM) KHU VỰC KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỰ NHIÊN Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành

Email: lehuyen.husc@gmail.com

Tóm tắt

Phú Lộc là nơi có tài nguyên khoáng sản khá đa dạng, đặc biệt là các loại vật liệu xây dựng tự nhiên. Hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tự nhiên đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường địa chất trong khu vực và dẫn đến các tai biến môi trường liên quan. Trên cơ sở nghiên cứu cho thấy nguồn nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm một số các thông số như độ pH, COD, BOD5 và Pb. Điều đáng báo động ở đây là hàm lượng Pb trong nước mặt vượt giới hạn cho phép 45 - 1380 lần và trong nước ngầm là 190 - 710 lần, đều ở mức ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân của sự tăng cao hàm lượng này có thể do bản thân môi trường địa chất khu vực đã chứa hàm lượng cao nguyên tố này và các hoạt động khai thác cũng có thể góp phần không nhỏ tới sự phân tán Pb vào môi trường.

Từ khóa: Tai biến môi trường, vật liệu xây dựng tự nhiên, Phú Lộc


CURRENT SITUATION OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT (SOIL, SURFACE WATER, GROUND WATER) OF NATURAL CONSTRUCTION MATERIALS MINING AREA IN PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Nguyẽn Thị Lẹ Huyèn, Nguyẽn Thị Thủy, Le Duy Dạt, Hò Trung Thành

Email: lehuyen.husc@gmail.com

Abstract

Phu Loc is a place with variety of mineral resources, especially natural building materials. The exploitation of natural building materials has greatly affected into the geological environment in the region and led to environmental hazards catastrophes. Based on the research, surface water and groundwater are polluted with some parameters such as pH, COD, BOD5 and Pb. It is alarming that the Pb content in surface water exceeds the permitted limit of 45 - 1380 times and in the underground water is 190 - 710 times, both at extremely serious pollution levels. The reason for this increase may be due to the regional geological environment that already contains high levels of this element and mining activities can also contribute significantly to the dispersion of Pb into the environment.

Keywords: Environmental hazards, Natural building materials, Phu Loc

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế