PHÂN VÙNG NGUY CƠ TRƯỢT SỤT ĐẤT KHU VỰC PHONG XUÂN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẤP BẬC SAATY

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 25/6/2021; ngày hoàn thành phản biện: 25/6/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

PHÂN VÙNG NGUY CƠ TRƯỢT SỤT ĐẤT KHU VỰC PHONG XUÂN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẤP BẬC SAATY

Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám

Email: thtuyen@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Mục đích của bài báo này là sử dụng hệ thống thông tin ddịa lý (GIS) dựa trên các kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đánh giá và phân vùng nguy cơ sụt đất trên vùng karst ở khu vực Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế theo quy trình phân tích cấp bậc của Saaty (AHP). Các dữ liệu về địa chất, thành phần thạch học được trích xuất từ dữ liệu bản đồ địa chất; về đới nứt nẻ-karst từ dữ liệu đo đạc địa vật lý, về thủy văn và địa chất thủy văn từ kết quả mô phỏng nước dưới đất từ mô hình MIKE SHE, rung chấn từ dữ liệu giám sát nổ mìn được xây dựng thành các lớp dữ liệu GIS. Chỉ số cấp độ nguy cơ (LSI), được tính toán trên nền GIS bằng tổng hợp các thành phần của từng yếu tố và trọng số của chúng. Từ bản đồ phân vùng nguy cơ sụt đất cho thấy: Diện tích vùng nguy cơ rất cao là 108,3 ha, chiếm tỷ lệ 2%, vùng nguy cơ cao là 201,2 ha, có tỷ lệ 3,7% và trung bình 179,8 ha có tỷ lệ 3,3% so với diện tích vùng nghiên cứu.

Từ khóa: AHP, Phong Xuân, Karst, Sụt đất


ZONING SINKHOLE SUSCEPTIBILITY FOR PHONG XUAN AREA (PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE) BY USING SAATY’S ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Tran Huu Tuyen, Nguyen Thi Thuy, Hoang Ngo Tu Do, Hoang Hoa Tham

Email: thtuyen@hueuni.edu.vn

Abstract

The aim of this paper is to utilize a Geographic Information System (GIS) and remote sensing data to evaluate and to zone sinkhole susceptibility for Phong Xuan area (Phong Dien district, Thua Thien Hue province) where is widely composed of carbonate rocks beneath (karst) according to the Saaty's Analytical Hierarchy Process (AHP). GIS data layers for the evaluation and zonation include geological and petrographic data from geological maps, fracture system and karst distribution from geophysical measurements, hydrographic and hydrogeological data from MIKE SHE models for groundwater and vibration input from exploding observation. The LSI index was calculated based on GIS by synthesizing components of each factor together with its value. As a result, the sinkhole risk map shows that very high-risk zone, high-risk zone, and moderate-risk zone occupy 108.3 ha, 201.2 ha, and 179.8 ha, respectively,  corresponding to 2%, 3.7%, and 3.3% of the total area, respectively.

Keywords: AHP, Karst, Phong Xuan, sinkhole

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế