THỰC THI TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Tập 20 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 9/7/2021; ngày hoàn thành phản biện: 10/7/2021; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

THỰC THI TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Trần Thị Phương Chi

Email: phuongchi0910@husc.edu.vn

Tóm tắt

Việc tích hợp hay cộng tác giữa các tiến trình nghiệp vụ liên quan đóng vai trò quan trọng trong quản lý tiến trình nghiệp vụ (BPM). Để thực hiện các trao đổi thông tin giữa các bên tham gia vào tiến trình nghiệp vụ cộng tác phải dựa vào bên trung gian để kiểm soát và thực thiện thỏa thuận giữa giữa các đối tác tham gia. Công nghệ chuỗi khối (blockchain) cho phép thực thực thi các tiến trình nghiệp vụ cộng tác không dựa vào thành phần trung gian. Bài báo này đánh giá các hướng tiếp cận các tiến trình nghiệp vụ cộng tác dựa trên công nghệ blockchain. Từ đó xây dựng phương pháp luận cho việc thực thi tiến trình nghiệp vụ dựa trên công nghệ blockchain và minh họa kịch bản dựa trên phương pháp luận đã đề ra.

Từ khóa: công nghệ chuỗi khối, quản lý tiến trình niệp vụ, tiến trình nghiệp vụ


EXECUTION OF COLLABORATION BUSINESS PROCESS BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Tran Thi Phuong Chi

Email: phuongchi0910@husc.edu.vn

Abstract

Integration or collaboration between related business processes plays an important role in business process management (BPM). To carry out the exchange of information  between the parties involved in the collaborative business process, they must rely on the third-parties to control and implement the agreement between the participating partners. Blockchain technology allows execution of collaborative business processes without relying on intermediaries. This paper evaluates  approaches of collaboration business processes  based on blockchain. From there, the methodology is developed for excuting business processes based on blockchain technology and illustrating the proposed scenario.

Keywords: blockchain, business process management, business process

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế