SỬ DỤNG GOOGLE API ĐỂ TẠO VÀ QUẢN LÝ LỚP HỌC, SỰ KIỆN BUỔI HỌC TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Tập 20 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 24/4/2022; ngày hoàn thành phản biện: 3/5/2022; ngày duyệt đăng: 3/5/2022

SỬ DỤNG GOOGLE API ĐỂ TẠO VÀ QUẢN LÝ LỚP HỌC, SỰ KIỆN BUỔI HỌC TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Trần Thanh Lương

Email: ttluong@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Đào tạo trực tuyến được tích hợp vào trong đào tạo kết hợp đang là xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại. Các nền tảng công nghệ thông tin đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo trực tuyến. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày việc kết hợp giữa dữ liệu của phần mềm quản lý đào tạo đại học và các API của Google để tự động hóa trong việc tạo lập, quản lý lớp học và các sự kiện tương ứng với các lớp học phần và buổi học của thời khóa biểu truyền thống phục vụ cho công tác đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày việc kết hợp các API của Google Classroom và API của Google Calendar để đồng bộ hệ thống lịch biểu, giúp cho việc tổ chức, theo dõi cũng như quản lý công tác đào tạo trực tuyến dễ dàng và thuận tiện hơn.

Từ khóa: Google, Classroom, Calendar, Meet, API


USING GOOGLE API TO CREATE AND MANAGE CLASSES, EVENTS IN ONLINE TRAINING

Tran Thanh Luong

Email: ttluong@hueuni.edu.vn

Abstract

Online training integrated into blended learning has been developed as an indispensable trend in modern society. The platforms of information technology are playing an important role in online training. In this paper, we present the combination of data from the management system of credit education and Google APIs to automatize the creation and management of classes and events corresponding to the courses and traditional timetable for online training. In addition, the combination of Google Classroom APIs and Google Calendar APIs in order to synchronize the schedule system, which helps tracking, and management of online training, are also presented in the paper.

Keywords: API, Classroom, Calendar, Google, Meet

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế