ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THỦY NHIỆT ĐẾN ĐẶC TRƯNG QUANG HỌC CỦA HẠT CACBON NANO

Tập 20 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 29/11/2021; ngày hoàn thành phản biện: 30/11/2021; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THỦY NHIỆT ĐẾN ĐẶC TRƯNG QUANG HỌC CỦA HẠT CACBON NANO

Lê Vũ Trường Sơn, Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn, Nguyễn Quý Tuấn, Phan Liễn, Trịnh Ngọc Đạt, Đặng Ngọc Toàn, Lê Vũ Thái Sơn, Ngô Khoa Quang

Email: lvtson_kl@ued.udn.vn

Tóm tắt

Thời gian gần đây, việc tổng hợp, xác định đặc điểm và ứng dụng của hạt cacbon nano (CNPs) đang nhận được nhiều chú ý. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của CNPs được chế tạo từ hạt đậu nành bằng phương pháp thủy nhiệt. Cấu trúc, hình thái và tính chất quang của CNPs được nghiên cứu thông qua các phép đo nhiễu xạ tia X, chụp ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua, và quang phổ huỳnh quang. Kết quả CNPs thu được có cường độ phát quang thay đổi theo thời gian thủy nhiệt và đạt giá trị lớn nhất ứng với 36 giờ. CNPs phát quang trong vùng xanh lam (Blue) đến vùng xanh lá (Green) với dải huỳnh quang rộng khoảng từ 380 đến 650 nm. Phổ phát quang phụ thuộc vào bước sóng kích thích. Hiệu suất lượng tử đạt giá trị lần lượt là 5,4%, 8,1%, 13,5%, 10,8%, và 8,1% tương ứng với các thời gian thủy nhiệt là 9, 24, 36, 48, và 72 giờ.

Từ khóa: Vật liệu phát quang, hạt cacbon nano, phương pháp thủy nhiệt, thời gian thủy nhiệt, hiệu suất lượng tử


EFFECT OF HYDROTHERMAL TIME ON OPTICAL PROPERTIES OF CARBON NANOPARTICLES

Le Vu Truong Son, Le Van Thanh Son, Dinh Thanh Khan, Nguyen Quy Tuan, Phan Lien, Trinh Ngoc Dat, Dang Ngoc Toan, Le Vu Thai Son, Ngo Khoa Quang

Email: lvtson_kl@ued.udn.vn

Abstract

Recently, carbon nanoparticles (CNPs) synthesized from natural materials have attracted extensive attentions. In this study, we investigated the effect of the hydrothermal time on the optical properties of CNPs synthesized from soybeans by hydrothermal treatment. The structure, morphology and optical properties of CNPs were studied through measurements of X-ray diffraction, transmission electron microscopy imaging and fluorescence spectroscopy. The luminescence intensity of obtained CNPs varies with the hydrothermal time and reaches the maximum value corresponding to the hydrothermal time of 36 hours. CNPs fluoresce in a wide fluorescence band from 380 to 650 nm. The luminescence spectra depends on the excitation wavelength. The photoluminescence quantum yields of CNPs are 5.4, 8.1, 13.5, 10.8, and 8.1 % for the hydrothermal times of 9, 24, 36, 48 and 72 hours, respectively.

Keywords: Carbon nanoparticles, Hydrothermal method, Hydrothermal time, Photoluminescent materials, Quantum Yield

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế