NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI MỘT MÔ HÌNH MẠNG KHÔNG DÂY SUB – 1 GHz CHO CÁC ỨNG DỤNG IoT

Tập 20 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 14/6/2021; ngày hoàn thành phản biện: 29/6/2021; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI MỘT MÔ HÌNH MẠNG KHÔNG DÂY SUB – 1 GHz CHO CÁC ỨNG DỤNG IoT

Phan Hải Phong, Hoàng Đại Long, Vương Quang Phước, Nguyễn Đức Nhật Quang

Email: phongph@husc.edu.vn

Tóm tắt

Các chuẩn giao tiếp không dây là nền tảng cần thiết để có thể phát triển các hệ thống Internet cho vạn vật (Internet of Things – IoT) một cách hiệu quả. Hiện nay, nhiều chuẩn giao tiếp không dây đã được phát triển để phục vụ cho mục đích này như LoRa, NB-IoT, TI Sub-1 GHz,… Bài báo này tập trung vào việc triển khai thử nghiệm chuẩn không dây Sub-1 GHz dược phát triển bởi Texas Instruments để khảo sát, đánh giá chuẩn giao tiếp này nhằm làm nền tảng phát triển cho các hệ thống IoT trong tương lai. Một hệ thống IoT đơn giản gồm hai nốt mạng giao tiếp với nốt chủ thông qua mạng Sub-1 GHz sẽ được triển khai thử nghiệm trong bài báo này để đánh giá khả năng triển khai hệ thống trong thực tế.

Từ khóa: Internet of Thing, Low-Power Wide Area Network, Wireless Network


RESEARCH AND IMPLEMENT A MODEL OF WIRELESS NETWORK SUB – 1 GHz FOR IoT APPLICATIONS

Phan Hai Phong, Hoang Dai Long, Vuong Quang Phuoc, Nguyen Duc Nhat Quang

Email: phongph@husc.edu.vn

Abstract

Wireless communication standards are the necessary foundation to build effective Internet of Things (IoT) systems. Many wireless communication standards have been developed to serve this purpose, such as LoRa, NB-IoT, TI Sub-1 GHz,… This article focuses on implementing the Sub-1 GHz wireless standard developed by Texas Instruments to survey and evaluate this communication standard for IoT systems. In this project, a simple IoT system consisting of two network nodes communicating with the host node through the Sub-1 GHz network has been implemented. This system was used to test and evaluate the system's ability in practice.

Keywords: Internet of Thing, Low-Power Wide Area Network, Wireless Network

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế