ĐỀ XUẤT KIẾN TRÚC VÀ ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM KHỐI MÃ HÓA KHÔNG DÙNG SBOX CHO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC HỆ THỐNG IOT

Tập 20 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 02/7/2021; ngày hoàn thành phản biện: 5/7/2021; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

ĐỀ XUẤT KIẾN TRÚC VÀ ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM KHỐI MÃ HÓA KHÔNG DÙNG SBOX CHO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC HỆ THỐNG IOT

Lê Văn Thanh Vũ, Trần Hữu Tuấn

Email: vulvt@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Hoạt động truyền thông luôn là thách thức chính của các thiết kế IoT hiện đại, giải quyết bài toán truyền thông hiệu quả cân bằng giữa chi phí (năng lượng, năng lực xử lý) và hiệu quả góp phần chính vào thành công chung. Vấn đề bảo mật IoT tuy không mới nhưng vẫn luôn là một thách thức lớn, nhất là với các hệ thống IoT trong không gian rộng khả năng bao quát của người dùng hạn chế. Bài báo này được phát triển theo xu thế tích hợp chức năng bảo mật vào bên trong các hệ thống IoT với ưu điểm tiêu thụ năng lượng thấp, không yêu cầu năng lực xử lý và hiệu quả truyền thông cao. Thuật toán bảo mật không sử dụng sbox cho phép người thiết kế tối ưu chi phí thiết kế thực thi để từ đó tối đa hóa hiệu quả chung của toàn hệ thống IoT.

Từ khóa: Bảo mật, truyền thông IoT, COMET, blockcipher


PROPOSE ARCHITECTURE AND TESTBENCH A BLOCKCIPHER WITHOUT SBOX USING FOR COMMUNICATION IN IOT SYSTEMS

Le Van Thanh Vu, Tran Huu Tuan

Email: vulvt@hueuni.edu.vn

Abstract

Communication activities are the main issue when designing advantage IoT systems; solving the communication effective with trade-off design costs (energy, processing cost) with performance is always a key issue. Although IoT cryptography is not new, but it is always a big challenge; especially for IoT systems used in large space with limited user coverage. The article is developed according to the trend of integrated cryptography function into IoT systems with the advantage of low power consumption, without processing capacity and high communication efficiency. The cryptography algorithm without-sbox allows designers to optimize implementing cost to maximize the efficiency of IoT systems.

Keywords: COMET, cryptography, blockcipher, IoT

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế