PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÌNH THÁI KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG PHỤC VỤ DU LỊCH TRỤC CẢNH QUAN BỜ SÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ HUẾ

Tập 20 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 18/5/2021; ngày hoàn thành phản biện: 25/5/2021; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÌNH THÁI KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG PHỤC VỤ DU LỊCH TRỤC CẢNH QUAN BỜ SÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ HUẾ

Nguyễn Phong Cảnh, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thị Minh Xuân

Email: nguyenphongcanh@husc.edu.vn

Tóm tắt

Hình thái kiến trúc công cộng dọc sông Hương là một trong những nhân tố cốt lõi hình thành nên hình thái kiến trúc đô thị Huế. Bài viết dựa trên việc nghiên cứu tổng quan các không gian kiến trúc công cộng dọc hai bờ sông Hương phạm vi thành phố Huế, phân tích thực trạng, khảo sát lấy ý kiến người dân và khách du lịch, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững giá trị kiến trúc công cộng dọc sông Hương làm cơ sở cho việc phát triển du lịch di sản, du lịch sinh thái tại Thành phố Huế.

Từ khóa: sông Hương, kiến trúc công cộng, phát triển bền vững


SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC ARCHITECTURE FOR THE  SAKE OF THE HUONG RIVERSIDE TOURISM OF HUE CITY

Nguyen Phong Canh, Nguyen Van Thai, Nguyen Thi Minh Xuan

Email: nguyenphongcanh@husc.edu.vn

Abstract

The public architectural space along the Huong riverside is one of the core factors forming the urban architectural morphology of Huecity. The article focuses on the general analysis of the public architectural space along the banks of the Huong River  surrounding Hue city; situation analysis; survey to collect opinions of local people and tourists; thereby proposing som solutions to preserve and sustainably develop architectural values along the Huong riverside. It also serves as the basis for the development of heritage tourism and eco-tourism in Hue City.

Keywords: Hương river, public architecture, sustainable development

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế