ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP XANH Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tập 20 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 22/11/2021; ngày hoàn thành phản biện: 30/11/2021; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP XANH Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Trọng Quân, Đỗ Mạnh Tôn

Email: nhsonsp@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có diện tích tự nhiên 2.124,2 km2 với dân số gần 187.987 người (2020). Toàn huyện có 28 xã và 2 thị trấn, với đầy đủ các dạng địa hình như đồng bằng, miền núi, trung du và ven biển. Huyện Bố Trạch có diện tích trồng trọt khá lớn, truyền thống người dân từ bao đời đã gắn liền với sản xuất nông nghiệp. Dựa trên phương pháp điều tra khảo sát kết hợp với phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường đã đánh giá thực trạng phát triển mô hình nông nghiệp xanh ở huyện Bố Trạch cho thấy có có 5 mô hình đang triển khai (mô hình cánh đồng mẫu lớn (lúa), trồng bưởi da xanh trên vùng đồi núi, nuôi gà trên đệm lót sinh học, 2 mô hình trồng rau hữu cơ), các mô hình này mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sử dụng phương pháp SWOT để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó đưa ra định hướng phát triển nông nghiệp xanh cho huyện Bố Trạch.

Từ khóa: cánh đồng mẫu lớn, đệm lót sinh học, nông nghiệp xanh, huyện Bố Trạch, phát triển bền vững


ORIENTATION ON DEVELOPING GREEN AGRICULTURE MODEL IN BO TRACH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE

Nguyen Hoang Son, Nguyen Manh Ha, Nguyen Trong Quan, Do Manh Ton

Email: nhsonsp@hueuni.edu.vn

Abstract

Bo Trach district, Quang Binh province, has a natural area of 2,124.2 square kilometers with nearly 187,987 people (2020). The community has 28 communes and two towns, with terrains such as plains, mountains, midlands, and coastal areas. Bo Trach district has quite a large area of cultivation; the tradition of the people for generations has been associated with agricultural production. The assessment results of the current situation of developing green agricultural models in the Bo Trach district show that five models are being deployed; these models bring high efficiency to the district's socio-economic development. Use the SWOT method to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats, thereby giving orientations for green agriculture development for Bo Trach district.

Keywords: Green agriculture, Bo Trach district, sustainable development, large sample field, biological buffer

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế