ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tập 20 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 23/9/2021; ngày hoàn thành phản biện: 28/9/2021; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Bùi Thị Thu, Trần Ngọc Như Phương, Thái Nhật Trường

Email: buithithu@hueuni.edu.com

Tóm tắt

Thành phố Đồng Hới có nhiều điều kiện tương đối thuận lợi để phát triển thành một trung tâm kinh tế lớn ở miền Trung. Vì vậy, nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội có xu hướng gia tăng đã gây áp lực lên công tác quản lý đất đai. Bài báo tập trung đánh giá hiệu quả quản lý đất đai theo thang điểm tổng hợp 15 nội dung được quy định trong Luật Đất đai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung công tác quản lý đất đai được đánh giá ở mức tốt nhưng trong đó có một số nội dung chỉ được đánh giá ở mức trung bình do vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Dựa vào kết quả nghiên cứu, hai nhóm giải pháp được đề xuất liên quan đến hoàn thiện các công cụ, phương pháp và nội dung quản lý nhà nước về đất đai nhằm nâng cao hiệu quả công tác này ở địa phương.

Từ khóa: Đất đai, Đồng Hới, hiệu quả quản lý đất đai, thang đánh giá tổng hợp


ASSESSMENT OF LAND MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN DONG HOI CITY, QUANG BINH PROVINCE

Bui Thi Thu, Tran Ngoc Nhu Phuong, Thai Nhat Truong

Email: buithithu@hueuni.edu.com

Abstract

Dong Hoi city has many relatively favorable conditions to develop into a large economic center in the Central region. Therefore, tending to increase the land use demand for socio-economic development has put pressure on land management. The article focuses on evaluating the effectiveness of land management by an integrated evaluation scale of 15 contents specified in the Land Law. The research results show that, land management is evaluated at a good level in general.  Some contents, however, are only evaluated at an average level since there are still some shortcomings that need overcoming. Based on the research results, two groups of solutions are proposed related to the completion of tools, methods and contents of land state management in order to improve the efficiency of this work in the locality.

Keywords: integrated rating scale, Land, land management efficiency, Dong Hoi

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế