THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG BUNG, TỈNH QUẢNG NAM

Tập 20 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 10/02/2022; ngày hoàn thành phản biện: 11/02/2022; ngày duyệt đăng: 4/4/2022

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG BUNG, TỈNH QUẢNG NAM

Nguyễn Thị Diệu, Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu

Email: buithithu@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Sự phân hoá của các điều kiện tự nhiên kết hợp với hoạt động nhân sinh đã làm biến đổi CQ tự nhiên. Dựa vào hệ thống phân loại gồm 8 cấp: Hệ CQ → Phụ hệ CQ → Kiểu CQ → Phụ kiểu CQ → Lớp CQ → Phụ lớp CQ → Hạng CQ → Loại CQ và bảng chú giải ma trận giữa hàng (nền nhiệt-ẩm) và cột (nền dinh dưỡng và vật chất rắn), nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp chồng ghép các bản đồ thành phần bằng các phần mềm GIS để thành lập được bản đồ CQ LVS Bung gồm 92 loại CQ. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mức độ thích hợp sinh thái cho phát triển NLN và BVMT ở LVS Bung.

Từ khóa: Bản đồ cảnh quan, cảnh quan, lưu vực sông Bung, Quảng Nam


ESTABLISHMENT OF LANDSCAPE MAP OF BUNG RIVER BASIN, QUANG NAM PROVINCE

Nguyen Thi Dieu, Le Van Thang, Bui Thi Thu

Email: buithithu@hueuni.edu.vn

Abstract

The differentiation of natural conditions combined with human activities has changed the natural landscape. Based on the classification system including 8 levels: Landscape system →Landscape subsystem → Landscape type → Landscape subtype → Landscape class → Landscape subclass → Landscape category → Landscape kind and a matrix legend between rows (thermal-humidity foundation) and columns (nutritional and solid physical foundation), this study used the overlaying method of component maps by GIS software to create a landscape map of the Bung River basin including 92 landscape kinds. The landscape kind is a basic unit for further assessment research of ecological suitability for agroforestry development and environmental protection in the study area.

Keywords: Bung river basin, landscape, landscape map , Quang Nam

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế