Tác giả: Bùi Thị Thu
Thông tin tác giả

  Tổng số bài đã đăng: 15

  Phân theo chuyên san:

 • Tập 3, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
 • Tập 5, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
 • Tập 6, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 2 bài
 • Tập 11, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 2 bài
 • Tập 11, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1 bài
 • Tập 12, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 14, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 15, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 16, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 17, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 2 bài
 • Tập 20, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 2 bài

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế