Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan
Thông tin tác giả

  Tổng số bài đã đăng: 15

  Phân theo chuyên san:

 • Tập 1, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 2 bài
 • Tập 4, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
 • Tập 7, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
 • Tập 10, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
 • Tập 11, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
 • Tập 13, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 2 bài
 • Tập 16, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 17, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 2 bài
 • Tập 19, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 20, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 21, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
 • Tập 22, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế