Ban Biên tập

Danh sách các nhà khoa học trong Ban biên tập Tạp chí

Phan Tuấn Anh

Tổng biên tập

Tiến sĩ

Nguyễn Trường Thọ

Phó Tổng biên tập

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hoàng Văn Hiển

Cố vấn khoa học

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trần Thị Phương An

Thư ký tòa soạn

Tiến sĩ