Thể lệ gửi bài

1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

  • Bài gửi đăng Tạp chí phải chưa được đăng ở bất kỳ tạp chí nào khác.
  • Bài gửi dưới định dạng file Microsoft Word và chỉ chia thành 1 cột, dài tổng cộng không quá 10 trang. Kích thước khổ giấy A4; căn lề: trái 3 cm, phải 3 cm, trên 3.5 cm, dưới 3.5 cm.
  • Sử dụng thống nhất bảng mã Unicode, cỡ chữ 11, giãn dòng Exactly 16pt trong toàn bài viết (trừ các phần tóm tắt, danh mục tài liệu tham khảo và thông tin tác giả có cỡ chữ 10).
  • Đối với dòng đầu tiên của mỗi đoạn, đặt chế độ thụt vào 1 tab bằng 1,27 cm. Canh lề thẳng hai bên.

2. TRÌNH BÀY BÀI VIẾT

Bài viết bao gồm các phần theo thứ tự như sau:

1) Tiêu đề bài viết bằng tiếng Việt.

2) Tên tác giả, nhóm tác giả (ghi đầy đủ cơ quan nơi làm việc, địa chỉ email của tác giả chính).

3) Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt (khoảng 200 từ), Từ khóa (từ 3 đến 5 từ khóa).

4) Toàn văn bài viết bao gồm: Mở đầu; Phương pháp, nội dung nghiên cứu; Kết quả và thảo luận; Kết luận.

  • Các công thức được soạn bằng MS Equation, đánh số thứ tự ở phía bên phải.
  • Tên của bảng biểu đặt ở phía trên của bảng, chú thích của bảng đặt ở phía dưới bảng.
  • Hình ảnh minh họa là hình ảnh đen trắng rõ nét, tên hình và chú thích của hình đặt ở phía dưới hình. Các phần của một hình phải được gộp nhóm (group) lại với nhau.
  • Đối với các chú thích trong mỗi trang, phải sử dụng Footnote ở cuối mỗi trang.

5) Lời cảm ơn (nếu có) hoặc “Nghiên cứu này được tài trợ bởi …”

6) Tài liệu tham khảo chính: liệt kê đúng với số đã xuất hiện trích dẫn trong bài báo. Số lượng tối đa là 10 tài liệu. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật…  Đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ  ít phổ biến, phải thêm phần dịch sang tiếng Việt và đặt phần dịch vào trong ngoặc đơn.

Quy định ghi tài liệu tham khảo:

[1] Tên tác giả (Năm công bố). Tên bài báo. Tên tạp chí in nghiêng, tập, số, trang.

[2] Tên tác giả hoặc đơn vị ban hành (Năm xuất bản). Tên sách in nghiêng. Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

7) Tiêu đề, tóm tắt, từ khóa của bài viết, tên tác giả, cơ quan công tác bằng tiếng Anh.

8) Các thông tin của tác giả, nhóm tác giả: ảnh chân dung và thông tin sơ lược của từng tác giả, bao gồm: năm sinh, nơi sinh, tóm tắt quá trình học tập và nghiên cứu (những mốc thời gian chính), nơi công tác hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu chính.

3. GỬI BÀI VIẾT

Tác giả gửi bài viết cho Ban Biên tập kèm theo file qua địa chỉ email tapchidhkh@hueuni.edu.vn. Các bài không được đăng sẽ không trả lại bản thảo cho người gửi.

4. LỆ PHÍ ĐĂNG BÀI

Tác giả gửi bài viết vui lòng xem Thông báo về thu phí Tạp chí Ở ĐÂY.